Algemene Voorwaarden Buro Gaafd

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Buro Gaafd, Sambeeksedijk 7, 5845 ES Sint Anthonis

Opdrachtgever: de wederpartij met wie een overeenkomst is gesloten en diens werknemers, alsook een individuele deelnemer, zijnde diegene die zich heeft ingeschreven of laten inschrijven voor een opleidingsactiviteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening c.q. de inschrijving voor een opleidingsactiviteit
Opleidingsactiviteit: iedere vorm van training, cursus, studie, workshop, begeleiding, lezing, presentatie en nascholing.
Afstandsonderwijs : Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buro Gaafd en een opdrachtgever waarop Buro Gaafd deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Buro Gaafd, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Buro Gaafd en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door Buro Gaafd gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Buro Gaafd is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij (digitaal)schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro Gaafd niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Een overeenkomst tussen Buro Gaafd en de opdrachtgever komt tot stand door een door Buro Gaafd en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke digitale bevestiging door Buro Gaafd aan de opdrachtgever van diens schriftelijk, of digitaal ingezonden aanmelding of opdracht.

5. Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Buro Gaafd te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Buro Gaafd en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Buro Gaafd zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Gaafd het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Een en ander gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van Buro Gaafd, tenzij anders vermeld.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buro Gaafd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buro Gaafd worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buro Gaafd zijn verstrekt, heeft Buro Gaafd het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Buro Gaafd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buro Gaafd is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en achteraf blijkende / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buro Gaafd kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door Buro Gaafd of door Buro Gaafd ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Buro Gaafd voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5 Overeenkomst voor bepaalde tijd
1. Indien Buro Gaafd en opdrachtgever een overeenkomst voor bepaalde tijd afsluiten, zal dit in de overeenkomst worden beschreven.

Artikel 6 Bewijs van deelname
1. Een opdrachtgever heeft recht op een bewijs van deelname bij opleidingsactiviteiten van meer dan één dagdeel, indien meer dan 80% van de activiteit is gevolgd en de activiteit succesvol is afgesloten, dit ter beoordeling van de docent.

Artikel 7 Annulering en wijziging afspraken
1. Als opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata te verplaatsen of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

2. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

3. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
• binnen 3 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 50%
• binnen 2 maanden voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 75%
• binnen 1 maand voor aanvangsdatum/datum eerste activiteit: 100%

4. Als er geen startdatum van toepassing is (bijv. bij een E-learning) wordt altijd 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij annulering voor 3 maanden voor aanvangsdatum/van de eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

Artikel 8 Prijzen en facturering
1. Over de door Buro Gaafd berekende bedragen voor opleidingsactiviteiten en coaching is btw verschuldigd.

2. De kosten voor opleidingsactiviteiten wordt na inschrijving en/of bevestiging door de opdrachtgever gefactureerd. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden en/of die een bedrag van € 5.000,- te boven gaan, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
De betaling voor een online training, online cursus of E-Learning dient na inschrijving binnen 14 dagen in één keer te worden voldaan.

Artikel 9 Betaling
1. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Buro Gaafd zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de opleidingsactiviteit. De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.
2. Betaling dient te geschieden op een door Buro Gaafd aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Buro Gaafd op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim inzake het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij direct dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.

2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht
1. Alle door Buro Gaafd geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Buro Gaafd totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.

2. De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/ deelnemer verplicht Buro Gaafd zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Alle door Buro Gaafd verstrekte opleidingsactiviteiten, stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar, zonder voorafgaande toestemming van Buro Gaafd, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Voor het geval dat Buro Gaafd zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Buro Gaafd of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Buro Gaafd zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

6. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Buro Gaafd zich de rechten en bevoegdheden voor die Buro Gaafd toekomen op grond van de Auteurswet. Buro Gaafd heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Partijen zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij geheimhouding strijdig zou zijn met enige wetsbepaling, voorschrift of andere professionele verplichting.

2. Partijen kunnen informatie die van de andere is verkregen slechts gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

3. De reikwijdte van dit artikel geldt jegens eigen werknemers, ingehuurde ZZP-ers en/of derden.

Artikel 13 Deelnemersgegevens
1. Buro Gaafd respecteert en beschermt de privacy van zijn/haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over de gebruiker wordt niet ter beschikking gesteld aan derden zonder eerst uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben van de gebruiker.

2. Data die binnen een opleidingsactiviteit digitaal worden gebruikt en verzameld, worden bewaard op servers met een firewall en beveiligd met een password.

3. De gegevens van de deelnemers aan een opleidingsactiviteit, zo ook de data die tijdens de opleidingsactiviteit zijn verzameld, worden bewaard voor een periode van maximaal twee jaar na het beëindigen van de opleidingsactiviteit.

Artikel 14 Gebruik online leeromgeving ten behoeve van online onderwijs
1. De gebruiker dient de online leeromgeving alleen te gebruiken voor daarvoor bestemde doeleinden. Bij oneigenlijk gebruik volgt een waarschuwing van Buro Gaafd. Na ontvangst van kennisgeving om binnen een passend en redelijk tijdbestek te stoppen met de schending, zal Buro Gaafd bij uitblijven van aanpassingen in het oneigenlijk gebruik van de gebruiker mogelijk stappen ondernemen, met inbegrip van (zonder beperking) het verwijderen van de inhoud van de gebruiker uit de software, het opschorten van de toegang tot de software, het beëindigen van de services en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de aanvullende wettelijke rechten van Buro Gaafd om de overeenkomst om gegronde redenen per direct te beëindigen.

2. Het is niet toegestaan technologische beveiligingsmaatregelen in of met betrekking tot de software of services te omzeilen of te overbruggen, of software of andere aspecten van het programma die deel uitmaken van of toegankelijk zijn door middel van de software te disassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse-engineering, uitgezonderd en slechts in zoverre dit op grond van het toepasselijke auteursrecht uitdrukkelijk is toegestaan; onderdelen van de software of services te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; de software of het programma te publiceren, kopiëren, verhuren, leasen of uit te lenen; of de software, softwarelicenties of rechten over te dragen, behalve waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze overeenkomst. Opdrachtgever/deelnemer mag de software niet gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik van het programma door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, account of netwerk. Het is niet toegestaan toegang tot de software te verkrijgen door middel van niet-geautoriseerde toepassingen van derden.

Artikel 15 Klachten
1. Buro Gaafd streeft naar tevreden klanten. Heeft u toch een klacht? Zie het klachtenreglement voor meer informatie.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
1. Buro Gaafd is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst aan Buro Gaafd ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Buro Gaafd bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buro Gaafd op de opdrachtgever/ deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Buro Gaafd de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Buro Gaafd behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Indien Buro Gaafd aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Buro Gaafd aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2500,- . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buro Gaafd aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Buro Gaafd toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Buro Gaafd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buro Gaafd, haar medewerkers, of door schuld van door Buro Gaafd ingezette derden.

Artikel 18 Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart Buro Gaafd voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Buro Gaafd geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Buro Gaafd heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Buro Gaafd zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Buro Gaafd ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buro Gaafd gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze deelfactuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Buro Gaafd en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Arrow-up