Het hoogbegaafde kind begrijpen

E-Learning voor de professional

De E-Learning Het hoogbegaafde kind begrijpen is opgebouwd uit 8 modules bestaande uit lessen en (reflectie)opdrachten. De kwaliteit en inhoud van de
E-Learning bevat voldoende handvatten om je te bekwamen tot het herkennen, begrijpen en begeleiden van een hoogbegaafd kind en het gezin.
De lesinhouden zijn een waardevolle verdieping en uitbreiding van je mogelijkheden als professional.

Hoe is de E-Learning opgezet?

Je krijgt uitleg over de theorie rondom hoogbegaafdheid:

 • Je gaat interactief aan de slag met de lesstof welke je in eigen tempo volgt
 • Je leest tips-tools-literatuur die zijn toegevoegd aan de opleiding
 • Alle methoden en werkvormen zijn wetenschappelijk onderbouwd
 • Elke module met lessen wordt afgesloten met vragen en een (reflectie)opdracht

De E-Learning biedt jou:

 • Basisbekwaamheid hoogbegaafdheid (in het gezin)
 • Het hoogbegaafde kind leren herkennen
 • Inzicht vergoten in het werken als professional met het hoogbegaafde kind
 • In eigen casussen de behoefte helder krijgen
 • Het hoogbegaafde kind leren begrijpen en erkennen
 • Kennismaken met en het toepassen van methodieken in de omgeving van het kind
 • Het begeleiden van het kind en het (hoogbegaafde) gezin

De E-Learning bestaat uit 8 modules:

 1. 1
  Module 1: Hoogbegaafdheid
 2. 2
  Module 2: Het andersdenkende brein
 3. 3
  Module 3: Een intense belevingswereld
 4. 4
  Module 4: Hoogbegaafdheidskenmerken
 5. 5
  Module 5: De ontwikkelingsfasen
 6. 6
  Module 6: Omgevingsinvloeden
 7. 7
  Module 7: Kijken achter het gedrag
 8. 8
  Module 8: Gelukkig hoogbegaafd

Wie is Lianne Reinders van Buro Gaafd

Lianne Reinders van Buro Gaafd is expert op het gebied van hoogbegaafdheid bij kinderen. Als leerkracht en intern begeleider heb ik 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt, daarnaast ben ik als zorgcoördinator en HB-coach werkzaam geweest. Door vroege herkenning van begaafdheid kan een beter passend aanbod worden ingezet en daarmee een stevige basis voor een positief zelfbeeld- en mindset ontwikkeling worden gelegd. Het is van wezenlijk belang om dat “anders denken en voelen” te leren begrijpen. Want ieder hoogbegaafd kind heeft recht op een gelukkige ontwikkeling in een positieve omgeving.

Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen, heb je een vraag die er niet bij staat? Neem gerust contact met me op.

De E-Learning Het hoogbegaafde kind begrijpen kost eenmalig € 399,- inclusief btw. Na jouw aanmelding ontvang je binnen twee werkdagen toegang tot de online Academy van Buro Gaafd en de E-Learning. Je kunt starten op een moment dat het jou het beste past. Ook kun je tussentijds stoppen en weer verder gaan met de E-learning wanneer jij dat wil. Je hebt zes maanden onbeperkt toegang tot de E-learning. En mocht je vragen hebben, dan ben ik er uiteraard om je verder te helpen.

Ja De E-Learning Het hoogbegaafde kind begrijpen is SKJ geaccrediteerd 22 punten.

De E-Learning bestaat uit 8 modules. Het advies is om voor elke module 2 weken uit te trekken om zo de opgedane inzichten in de praktijk te kunnen toepassen. Natuurlijk kun je er sneller doorheen gaan als dit beter bij je leerstijl past.

Je hebt maximaal 6 maanden toegang tot de cursus

Deze SKJ erkende scholing wordt mogelijk door je werkgever vergoed (vergoeding scholingsfonds)

Ja hoor, na het inleveren van de eindreflectie opdracht ontvang je digitaal een bewijs van deelname.

De E-Learning is gebaseerd op de Richtlijn “Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming”. Deze richtlijn gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van nul tot achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar). Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van de jeugdige belemmeren.
Wanneer hoogbegaafdheid niet (h)erkend wordt als zodanig, kunnen problemen van psychische, sociale of pedagogische aard zich manifesteren.

Er wordt van de deelnemende professionals een HBO-denkniveau verwacht aangaande denkvaardigheden, reflectievaardigheden, metacognitie en communicatieve vaardigheden. De E-Learning hoogbegaafdheid begint met de module Hoogbegaafdheid waarin de actuele wetenschap -theorieën en modellen- aan bod komt. Er vindt verdieping plaats, theorie en praktijk gaan hand in hand: informatie wordt gekoppeld aan de praktijk door ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten.

Er wordt gewerkt aan de hand van persoonlijke leerdoelen en de voortgang kan worden besproken via een individuele- of groepschat.
De deelnemers voeren praktijkopdrachten uit in de eigen werkomgeving. Het bestuderen van literatuur zorgt voor het vergroten van kennis en verdieping, de gelegde koppeling met de praktijk vraagt en vergroot metacognitie, reflectieve- en communicatieve vaardigheden.

Wanneer het gaat om externe (gezins)hulp voor hoogbegaafde kinderen, wijst de praktijk uit dat deze doelgroep baat heeft bij een andere aanpak. Om behoefte en ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is kennis over hoogbegaafdheid essentieel. Een stevig fundament van wetenschappelijke kennis achten wij belangrijk en vormt de basis van onze werkwijze en ons aanbod.

In module 1 Hoogbegaafdheid, welke je vindt bij start aan deze E-Learning, maakt de professional kennis met de wetenschappelijke basis die aan hoogbegaafdheid ten grondslag ligt. De theorieën en modellen die toegelicht en uitgediept worden, zijn:
Het Triadische model; Renzulli, J.
Meerfactorenmodel; Mönks, F.
Het Zijns-luik; Kieboom, T.

Door tevens praktijkvoorbeelden te integreren, kan de professional bij de start van de E-Learning direct ervaringsgericht aan de slag. De wetenschappelijke onderbouwing, modellen en theorieën die in de verdere e-learning aan bod komen, worden uitgediept en in context worden geplaatst, zijn:
Meervoudige intelligenties; Gardner, H.
Behoeftepiramide; Maslow, A.
Overexcitabilities; Dabrowski, K.
Succesvolle intelligentie; Sternberg, R.
Profielen van begaafde leerlingen; Betts, G.T. & Neihart, M.
Misdiagnoses bij hoogbegaafdheid; Webb, J.T.
Ontwikkelingsopgaven en opvoedingsopgaven, Rispens, J.,  Goudena, P.& Groenendaal, J.
richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp, NVO, BPSW en NIP.

Elke module wordt afgesloten met een literatuurlijst (Literatuur, Tips & Tools) waarin de relevante verdieping omtrent de besproken theorie terug te lezen is.

De E-learning kenmerkt zich inhoudelijk door een sterke praktijkgerichtheid en authentieke opdrachten, waarbij er sprake is van een continue uitwisseling met het werkveld van de professional.
De professional vergroot zijn reeds aanwezige kennis en kwaliteiten met de nieuwe opgedane theoretische kennis omtrent hoogbegaafdheid en het begeleiden van het hoogbegaafde kind. De reflectieopdrachten zijn gericht op passende beroepsactiviteiten voor de jeugd- en gezinsprofessional en tevens in de praktijk in te zetten door met anderen in de werkomgeving te oefenen.

Leervorm en toetsing
De professional bouwt aan zijn professionalisering door het leren herkennen en toepassen van de theorie met praktijkvoorbeelden en het uitvoeren van de reflectieopdrachten. Zo wordt ervoor gezorgd dat verdieping in theorie, ontwikkeling van kwaliteiten in de pedagogische praktijk en kritische, normatieve reflecties met elkaar verbonden worden ten behoeve van de professionele ontwikkeling.

Het onderdeel Literatuur, Tips & Tools maakt de vertaling van theorie naar de praktijk nogmaals inzichtelijk.

Didactische vormen
De jeugd- en gezinsprofessional werkt op diverse manieren aan zijn specialisatie, kennisvergroting en -verdieping en de ontwikkeling van de praktische vaardigheden:

 • Kennisverwerving door zelfstudie in eigen tempo;
 • Opdrachten waarbij actuele casuïstiek uit de praktijk een grote rol speelt. Hier komen de kennis en de vaardigheden samen;
 • Opdrachten waarbij reflectie en metacognitie worden toegepast;
 • Deelname aan een interactieve E-Learning waarbij er ruimte is om vragen te stellen of deel te nemen in een individuele- of groepschat;
 • Je leert de kennis toe te passen in de praktijk van het jeugddomein; op je eigen werkplek.

In de opleiding zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de E-Learning bijzonder effectief en levert voordelen op voor de professional. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van eigen kennis en ervaring tijdens de lessen, is het noodzakelijk dat de professional werkzaam is binnen het jeugddomein.

Wat andere professionals ervaren na het volgen van de E-Learning

Arrow-up